HAJALAN KYLÄYHDISTYS RY

Hajalan kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylien elinkelpoisuutta sekä toimia niiden asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylien asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylien vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä ja harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä edistää palveluiden säilymistä alueella.

Hajalan kyläyhdistys perustettiin 22.1.2006 Hajalan kylätoimikunnan tilalle.

Kyläyhdistyksen hallitus vuonna 2020

Puheenjohtaja Pasi Lehti (pasi.lehti@seutuposti.fi)

Muut jäsenet: Aleksi Alanto, Timo Heinonen, Sanna Alifrosti, Pirjo Heinonen, Henrik Holm ja Reijo Niemi

 

Liity Hajalan kyläyhdistyksen kannatusjäseneksi
Yhdistyksen kannatusjäsenmaksu yksityishenkilölle on 20 € / vuosi. Kannatusjäseneksi voi liittyä milloin vain. 
Kannatusjäsenmaksu maksetaan Hajalan Kyläyhdistys ry:n tilille, tilinumero FI73 5032 0840 003280. Kirjoita maksun viestikenttään KANNATUSJÄSENMAKSU.

Materiaaleja

Hajalan kyläyhdistys ry:n säännöt
Vahvistettu 28.5.2006

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hajalan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Halikon kunta. Toimialue on 25240 Hajala -postialue.


2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Hajalan kyläyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylien elinkelpoisuutta sekä toimia niiden asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylien asukkaiden toimeentulo-mahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylien vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä ja harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä edistää palveluiden säilymistä alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

· kylien etujärjestönä osallistuu kyliä koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylien kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa
· tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylien kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
· toteuttaa kylien elinkelpoisuutta, niiden asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä
· järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia
· toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.


3§ Jäsenistö

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt yhdistyksen toimialueella kirjoilla oleva tai kiinteistön omistava henkilö tai rekisteröity yhdistys, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy sen tarkoituksen.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.


4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa, jolloin se merkitään pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.


5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Maksu voi olla erisuuruinen kannattajajäsenenä olevalle yhteisölle.

Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät suorita jäsenmaksuja.


6§ Hallitus


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) sekä enintään kymmenen (10) muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain, ensimmäisenä vuotena erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Hallituksen puheenjohtaja voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kymmenen kalenterivuoden ajan.

Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua ja hoitoa varten työryhmiä tai kutsua asiantuntijoita niitä hoitamaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Elleivät puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla kokouksessa, valitaan siksi kerraksi joku hallituksen jäsenistä puhetta johtamaan.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.


7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään 30 päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.


9§ Yhdistyksen kokoukset


Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, mahdollisilla kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuoro-kautta ennen kokousta. Kutsu lähetetään jäsenille joko kirjallisesti jäsenrekisteriin ilmoitettuun osoitteeseen tai se julkaistaan paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä julkaisussa.


11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

· kokouksen avaus
· valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
· todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
· hyväksytään kokouksen työjärjestys
· esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
· päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
· käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiatYhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

· kokouksen avaus
· valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
· todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
· hyväksytään kokouksen työjärjestys
· vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
· valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
· valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
· päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
· valitaan edustajat muihin järjestöihin
· käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.